ماده درسی                             پایه :  دوم  راهنمایی                                   عنوان درس : آموزش حجم هندسی مکعب                                      

نام دبیر                تاریخ تدریس :                                                    مدت زمان تدریس : 30 دقیقه      

 

 

هدف کلی درس : آشنایی دانش آموز با نحوه طراحی انواع مکعب به روش 3 متوازی الاضلاع و کاربرد آن در طراحی بناها .

 

 

 

اهداف رفتاری درس :

1-       روشهای طراحی خطی را بداند ( شناختی دانش )

2-       برای مکعب مستطیل عمودی و افقی مثال زند ( شناختی درک و فهم )

3-       قانون رسم مکعب با 3 متوازی الاضلاع را کشف کند ( شناختی کاربرد )

4-       با توجه به جهت دید خود ، وجهای قابل رویت مکعب را تجزیه کند ( شناختی تجزیه و تحلیل )

 برای رسم مکعب مستطیل عمودی ( یخچال ) پای تخته داوطلب شود ( عاطفی واکنشی )

5-       با بلند و کوتاه کردن خطوط مایل مکعب مستطیل ( عمودی یا افقی ) جدیدی را ابداع کند ( شناختی ترکیب )

6-       به تنهایی از یک خانه روستایی طراحی کند ( روانی حرکتی اجرای مستقل )

 

اقدامات قبل از تدریس

روش تدریس : بارش مغزی ( یورش فکری )  

-     مدل کلاس و گروه آموزشی : گروههای 4 نفره بصورت نیم دایره

 

-            رسانه آموزشی : ماکت احجامی چون  مکعب - مکعب  مستطیل  مداد کاغذ

-         ایجاد ارتباط و انگیزه سازی : نشان دادن یک پوسته منظره که در آن برای رسم خانه ها از مکعب ها استفاده شود .

 

اجرای تدریس

 

ارزشیابی تشخیص :

 

پرسش از درس قبلی :

1-       تفاوت سطح مربع و حجم مکعب در چیست ؟

2-        تفاوت مکعب مستطیل و مکعب مربع در چیست ؟

3-       زاویه دید در طراحی به چه معنا است ؟

4-       مکعبی که درست در روبروی چشمها ما است چند وجه آن قابل روئیت است ؟

 

 

فعالیتهای دانش آموز

فعالیتهای معلم

 

 

 

 

درمورد شکل جعبه میوه تفکر می کنند .

درباره چرایی رسم مکعب مستطیل به 2 شیوه سوال می کنند.

 

 

دانش آموزان که قبلا " گروه بندی شده اند درکنار هم می نشینند یک منشی انتخاب می کنند ومنشی ایده های گروه خود را جمع آوری می کند و ثبت می کند.

 

 

بیان ایده ها و نظرات

رعایت قوانین حاکم بر بارش فکری

ثبت نظراتی مثل جملات زیر توسط منشی گروه :

-          با سابه روشن می توانیم ایجاد حجم نماییم.

-          با یک مربع و2متوازی الاضلاع می توان مکعب طراحی نمود.

-          باطراحی 2مستطیل روی هم وکمی با فاصله  و وصل گوشه به یکدیگر

 

دسته بندی نظرات توافق گروهی جهت حذف ایده های مشابه و نامناسب

منشی ها ایده های ثبت شده را در معرض دید همه اعضای گروهها قرار می دهند ( می توانند آن را با ما‍‍‍‍ژیک روی مقوا نوشته و روی دیوارنصب کنند).

 

 

 

دقت وتوجه به رئوس پر اهمیت

مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بر یورش فکری

 

·          مرحله اول :  ارائه موضوع

-          و  ذهن دانش آموزان را  برای طراحی جعبه میوه در کتاب  آماده  می کنیم .

-           توجه دانش آموزان را نسبت به اهدافی چون اهمیت طراحی انواع مکعب ها

جلب می کنیم .

-          ارائه مسئله (شکل استفاده شده در جعبه میوه و طرح سوالات ایده برانگیز)

-          2 مکعب روی تخته می کشیم واز دانش آموزان می خواهیم تفاوت آن دورابنویسند .

 

·          مرحله دوم : بیان قوانین مربوط به بارش مغزی

 ( ارائه موضوع یا مسئله )

-          چه شیوه هایی هست تا ما مربع یا مستطیل را به حجم ( مکعب ) تبدیل کنیم ؟

-          قوانین مربوط به بارش فکری را روی تخته می نویسیم.

 

·          مرحله سوم : آغاز ابراز ایده یا فکر ( بیان اندیشه ها )

-           دانش آموزان را برای بیان نظرات و اندیشه ها هدایت می کنیم .

-          حظور در بین گروهها و حتی ارائه یک ایده برای هر گروه و ترغیب برای نظرات بیشتر .

 

 

 

·          مرحله چهارم : نمایش ایده ها برای تکوین (پالایش اندیشه ها)

-           سرگروه ها می خواهیم ایده ها را طبقه بندی و موارد مشابه را حذف نمایند.

-          به گروهها هشدار می دهیم ایده های نو وخلاق راحذف ننمایند.

-          یادآور میشویم تاپایان تدریس ایده های دیگری اگر به ذهنشان رسی می توانند یه لیست اضافه کنند.

·          مرحله پنجم : بررسی و ارزشیابی ایده ها (تجزیه وتحلیل اندیشه ها) 

-          ازمنشی ها می خواهیم  نظرات را ارائه دهند( بر حسب تصادف یک گروه را انتخاب می کنیم ) .

-          وما ایده ها را بر اساس اهمیت نزدیک شدن به موضوع درجه بندی می کنیم .

-          نظراتی را که نیاز به اصلاح دارند را مشخص کرده  وایده ها را تجزیه و تحلیل می کنیم و می توانیم ایده های  باارزش رابا عدد5 وایده کم اهمیت راباعدد 1نمایش دهیم.

 

 

ü        ارزشیابی پایانی :

-           مکعب مستطیل چند وجه دارد ؟

-          درطراحی چند وجه مکعب قابل رؤیت می باشد؟

-          اگرمکعب روبروی چشمانمان وکمی پایین تر قرارگیرد چند وجه آن قابل دیدن می باشد؟

-          وقتی به یک میز از گوشه آن نگاه کنیم چه اتفاقی در شیوه طراحی آن می افتد؟

 

تعیین تکلیف : انفرادی ــــــــــــــ از یک قوطی کفش بااستفاده از3متوازی الاضلاع

طراحی کنید.

گروهـــــی     ـــــــــــــــــــــــ  باقراردادن چند مکعب مستطیل کوتاه و بلند در کنارهم وگذاشتن در و پنجره بروی آنها یک کوچه یا خیابان طراحی کنید .

 

 

 

 

معرفی الگوی تدریس بارش مغزی یورش فکری

 

§          تعریف بارش فکری : به کارگیری فن گردهمایی که به وسیله آن عده ای راه حل هایی رابرای مسئله ای از طریق ارائه مجموعه ایده های خود می یابند .

 

§          بهره گیری از مغز برای یورش بردن به یک مسئله یاپرداختن به یک موضوع  در واقع یورش فکری می باشد.

 

§          مسئله چیست ؟ اگر دانش آموز بخواهد ازنقطه ای به جای دیگر حرکت کند ( کاری یا فعلی انجام دهد ) ولی نتواند به مقصود برسد مسئله زاده می شود .

 

§          حل مسئله : بابوجودآمدن مسئله ،دانش آموز درصدد برمی آیدآن را حل کند .

     " فرآیند برخورد با شرایط زندگی  "حل مسئله است .

 

§          اهمیت حل مسئله :حل مسئله به عنوان عالی ترین نوع یادگیری تلقی می شود .

       مسئله وتلاش برای  حل آن  بخشی از زندگی هر شخص درتحصیل وخارج ازآنست .

§          آموزش از طریق بارش فکری : توانایی حل مسئله رادرافراد افزایش می دهد .

         و بارش فکری برای ایده یابی و راه حل یابی مناسب است . 

 

§          هدف تعلیم وتربیت نوین : ارتقای سطح توانایی همه یادگیرندگانبرای حل مسئله است .

 

§          کارایی یورش فکری در :

     - حالت گروهی .........  نیروی خلاقه بیشتر به کار می افتد .

     - رقابت ..................  در رقابت کارهای فکری افزایش می یابد .

    - اثر پشتیبانی .........   طرفداری مثبت سبب تقویت می شود .

 

 

§          روش بارش فکری منجر به : ایجاد عقاید واندیشه های خلاق وآفریننده  می شود .

      ودر جریان بارش فکری هرگونه انتقاد یا اعتراض ،روند فعالیت را کند می کند.

 

§          قوانین بارش فکری عبارتند از :

1-       انتقاد ممنوع

2-       پروازدررؤیا : تمامی نظرات حتی ایده هایی که به نظرغیرعادی است،پذیرفته می شود .

3-       کمیت گرایی : ایده ها ونظرات هر چند بیشتر بااشند ، بهتر است .

4-       مستند سازی : ایده ها باید ثبت شوند حتی ایده های پیش پاافتاده .

5-       تکوین ایده ها : قبل از مرحله ارزشیابی ،ایده ها باید کامل ،حذف ویا بازبینی شوند .

 

§          مراحل اجرای روش تدریس مبتنی بربارش فکری

 بارش فکری دارای 5 مرحله می باشد :

1-       بیان وارائه قوانین بارش فکری

2-       ارائه موضوع یامسئله

3-       آغازابرازایده یافکر

4-       نمایش ایده ها برای تکوین

5-       بررسی وارزشیابی ایده ها